Aplikace – Nadační příspěvky

Aplikace – Příspěvky Nadace ČLF                                          Stáhnout Formfiller                                                  GDPR – informace o zpracování osobních údajů

Návod pro žadatele o nadační příspěvky Nadace ČLF

1. Stažení formuláře žádosti:

Pro podání žádosti je nutné vyplnit formulář v programu Form Filler (aktuální verze 4.70.33.17.0817 a vyšší). Pokud žadatel dosud nemá program Form Filler ve svém počítači nainstalovaný, klikne na odkaz ke stažení Form Filleru nad tímto textem. Stažený program je třeba nainstalovat. Pokud žadatel používá starší verzi tohoto programu, je třeba provést upgrade.

Žadatel následně klikne na odkaz „Aplikace – Příspěvky Nadace ČLF“ nad tímto textem. Otevře se mu veřejná stránka aplikace – Podané žádosti o nadační příspěvek. Zde nalezne pod nápisem Formuláře ke stažení odkazy „Žádost o nadační příspěvek“ a „Vyúčtování“.

Po kliknutí na „Žádost o nadační příspěvek“ se otevře formulář žádosti v programu Form Filler.

2. Postup vyplňování žádosti:

V záhlaví formuláře „Žádosti o nadační příspěvek“ si žadatel vybere „Typ žádosti“. Vybírá z těchto typů žádostí, které odpovídají dosavadnímu členění nadačního programu NČLF:

– Grant na vydání publikace z oblasti literatury a publicistiky
– Grant na vydání publikace z oblasti dramatických umění
– Grant na vydání vědeckého časopisu
– Grant profesionálním divadlům pro absolventy uměleckých škol (pouze pro interprety)
– Stipendium na napsání díla anebo překlad z oblasti literatury a publicistiky
– Stipendium na napsání díla anebo překlad z oblasti dramatických umění
– Stipendium cestovní pro vědce do 35 let
– Formulář pouze pro interní účely NČLF (tento formulář se nevyplňuje, pouze na vyzvání správní rady)

Podle vybrané žádosti se automaticky přiřadí odpovídající „Grantová oblast“ (Expertní komise).

Žadatel dále zvolí „Právní formu“. O granty může žádat pouze fyzická osoba podnikající či právnická osoba, o stipendia pouze fyzická osoba.

Další rubriky jsou standardní a odpovídají dosavadnímu úzu žádostí NČLF. Vzhledem k elektronizaci žádostí jsou v maximální možné míře sjednocené.

Pole „Odůvodnění žádosti“ vyplňte v rozsahu max. 1800 znaků (včetně mezer).

Pole „Synopse díla“ vyplňte v rozsahu 900–3600 znaků (včetně mezer).

2.1 Připojování dokumentů:

Každý z typů žádosti má přímo ve formuláři vypsaný seznam povinných dokumentů, které je nutné k žádosti připojit. Absence těchto dokumentů  povede k zamítnutí žádosti jako nevyhovující.

Akceptovány jsou formáty souborů: pdf, doc, docx, jpg.

Připojované soubory je třeba označit těmito standardizovanými názvy (rozepsáno pro jednotlivé typy žádostí):

– Grant na vydání publikace z oblasti literatury a publicistiky:
1. ukazka-textu (příklad: ukazka-textu.doc)
2. lektorsky-posudek
3. nakladatelska-smlouva
4. smlouva-autorska-prava
5. vypis-registrace
6. vypis-rejstrik

Pokud nebude mít nakladatel v okamžiku podání žádosti k dispozici doklad o uzavření nakladatelské smlouvy či smlouvy o autorských právech, musí místo toho připojit prohlášení, v němž vysvětlí relevantní důvody, proč autorská práva (nakladatelská smlouva) nejsou k dispozici a kdy budou dodány. Tato prohlášení nenahrazují doložení autorských práv či nakladatelské smlouvy! Nadace si vyhrazuje právo posoudit toto vysvětlení a v případě, že je neshledá odůvodněným, žádost vyřadit.

– Grant na vydání publikace z oblasti dramatických umění
(viz výše grant z oblasti literatury a publicistiky)

– Grant na vydání vědeckého časopisu
1. název souboru = název časopisu (bez diakritiky)
2. vypis-registrace
3. vypis-rejstrik

–  Grant profesionálním divadlům pro absolventy uměleckých škol (pouze pro interprety)
U této žádosti není třeba připojovat další dokumenty.

–  Stipendium na napsání díla anebo překlad z oblasti literatury a publicistiky
1. ukazka-dila
2. doporucujici-stanovisko

–  Stipendium na napsání díla anebo překlad z oblasti dramatických umění
(viz výše stipendium na napsání díla anebo překlad z oblasti literatury a publicistiky)

–  Stipendium cestovní pro vědce do 35 let
1. konani-akce; pozvani
2. doporucujici-stanovisko
3. doklady-auto

–  Formulář pouze pro interní účely NČLF
(tento formulář se nevyplňuje, pouze na vyzvání správní rady)

2.2 Výpočet výše příspěvku u stipendia na napsání díla anebo překlad:
Žadatel v Příloze č. 1 – Projektová část (součást formuláře žádosti) zadá počet měsíců, po něž bude na napsání či překladu díla pracovat. Maximální délka je 6 měsíců. Poté vyplní požadovanou výšku příspěvku, která je 7 tis. Kč násobeno počtem měsíců.

2.3 Povinná pole:
Vzhledem k možnostem programu jsou jako povinná pole (tedy ta, která se při jejich nevyplnění a pokusu o odeslání žádosti vybarví červenou barvou) zvýrazněna v každé žádosti pouze ta, která se ve všech žádostech překrývají! Je tedy třeba dbát na to, aby žadatel vyplnil všechna pole, která jsou nezbytná pro posouzení a ohodnocení žádosti, nikoli pouze ta, která mu formulář ukazuje při nevyplnění probarvením jako povinná.

Poznámka: V Příloze č. 1 – Projektová část je v rubrice „Termín vydání publikace“ třeba vyplnit měsíc i den. Nakladatel proto zvolí poslední den měsíce, v němž předpokládá knihu vydat. Toto datum je v aplikaci navázáno na další funkce, musí být proto vyplněno v této podobě.

3. Odeslání formuláře žádosti:

Po kompletním vyplnění žádosti žadatel žádost odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat žádost“.

Po kliknutí na tlačítko „Odeslat žádost“ se otevře okno s možností uložení vyplněné žádosti ve formátu pdf. Následně bude žádost elektronicky odeslána kanceláři Nadace. Uloženou vyplněnou žádost ve formátu pdf již žadatel neupravuje, vytiskne ji, podepíše a doručí na adresu NČLF (žádost musí být odeslána nejpozději s razítkem dne, kdy končí lhůta pro podávání žádostí). Připojované dokumenty není třeba zasílat v tištěné podobě.

Stejnou žádost neodesílejte opakovaně.

Připravujeme možnost zasílání žádosti s elektronickým podpisem.

4. Termíny odevzdávání žádostí

  • Konečným termínem podání žádostí je úterý 28. 2. 2018.
  • Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to pátek 23. 3. 2018 a pátek 7. 9. 2018.

5. Další průběh:
Poté, co bude žádost kanceláří Nadace přijata, anebo odmítnuta, zobrazí se na veřejné stránce aplikace („Podané žádosti o nadační příspěvek“). Na této stránce se zobrazují všechny přijaté žádosti v daném roce; žadatel tedy nemá přidělen zvláštní účet, svou žádost si může vyhledat pomocí filtru u jednotlivých položek („Číslo“, „Žadatel“, atd.). Pokud bude žádost přijata, v rubrice stav bude žadatel moci sledovat postup jejího schvalování. Žádost bude postoupena expertní komisi, která ji ohodnotí, a pokud uspěje, bude postoupena správní radě, která rozhodne na návrh expertní komise o výši podpory. Poté bude žadatel prostřednictvím e-mailu vyrozuměn o udělení podpory a vyzván k podepsání smlouvy. Přidělené prostředky budou vyplaceny buď ve lhůtě 30 dnů dané smlouvou, anebo po vydání publikace či konání akce v návaznosti na typ žádosti a odevzdání vyúčtování. Podpořené publikace musejí obsahovat logo Nadace ČLF a informaci „Kniha vychází s podporou Nadace Český literární fond“. Vydavatel odevzdává Nadaci ČLF dva exempláře vydaného díla. Stipendisté mají za povinnost odevzdat Nadaci ČLF rukopis díla v elektronické podobě (PDF) a po vydání rukopisu tiskem odevzdat Nadaci ČLF jeden exemplář díla.

6. Vyúčtování:
Žadatel o grant či cestovní stipendium je povinen dodat Nadaci vyúčtování projektu ve lhůtě stanovené smlouvou s Nadací. Vyúčtování je nutné vyplnit pomocí formuláře v programu Form Filler. Příjemce stipendia na napsání díla anebo překlad z oblasti literatury a publicistiky a stipendia na napsání díla anebo překlad z oblasti dramatických umění vyúčtování neodevzdává.

Žadatel klikne na odkaz „Aplikace – Příspěvky Nadace ČLF“ nad tímto textem. Otevře se mu veřejná stránka aplikace – Podané žádosti o nadační příspěvek. Zde nalezne pod nápisem Formuláře ke stažení odkazy „Žádost o nadační příspěvek“ a „Vyúčtování“.

Po kliknutí na „Vyúčtování“ se otevře formulář vyúčtování v programu Form Filler.

V záhlaví formuláře „Vyúčtování“ si žadatel vybere „Typ žádosti“.

Dále dle smlouvy podepsané s Nadací ČLF vyplní další položky, rozepíše vyúčtování a připojí potřebné dokumenty dle formuláře vyúčtování a dle smlouvy.

Vyplněný formulář vyúčtování odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat vyúčtování“.

Po kliknutí na tlačítko „Odeslat vyúčtování“ se  otevře okno s možností uložení vyplněného vyúčtování ve formátu pdf. Následně bude vyúčtování elektronicky odesláno kanceláři Nadace.

Vyučtování je třeba odeslat do 30 dnů od přijetí nadačního příspěvku.

Veškeré problémy s vyplňováním či odesíláním žádostí či vyúčtování nám zasílejte na adresu torok@nclf.cz.