Oblasti podpor

Oblasti podpor udělovaných Nadací ČLF jsou rozděleny do tří skupin:

Literatura a publicistika:

– Původní česká literatura (próza, poezie, esej, teoretické dílo) a publicistika
– Překlady cizojazyčné literatury (próza, poezie, esej, teoretické a publicistické dílo) do českého jazyka

Podpora původní české literární tvorby a překladů ze zahraniční literatury do českého jazyka představuje od počátku těžiště činnosti Nadace ČLF. Snažíme se přispět k tomu, aby si naše literatura udržela svou pestrost a žánrové bohatství a kreativně rozvíjela své historické dědictví. Podpora směřuje formou grantů k vydavatelům literárních děl, a dále formou tvůrčích stipendií k autorům těchto děl.

Podporou předkladů do českého jazyka formou grantů a stipendií chceme přispět k tomu, aby si i v této oblasti česká literatura udržovala co největší zastoupení rozmanitých žánrů a čeští čtenáři se mohli seznamovat s díly z různých kulturních a jazykových oblastí.

Prioritou v oblastech původní i překladové tvorby je pro nás tvůrčí originalita a umělecká náročnost. Proto podporujeme díla, která budou mít na knižním trhu spíše minoritní postavení a která by bez finanční podpory nemohla být vydána.
Dramatická tvorba:

– Divadelní a rozhlasová tvorba
– Filmová a televizní tvorba
– Výkonní umělci

Dramatickou tvorbu podporuje Nadace ČLF v široké škále oblastí, stejně jako v případě původní literární tvorby formou grantů na vydání děl i stipendií na napsání původního díla z této oblasti (divadelní hry, scénáře atp). Identická je i podpora překladů do českého jazyka.

Nadace ČLF snaží podporovat umělecky náročné projekty, které se obracejí k užším okruhům diváků a jejichž potřeba podpory je větší než u tvorby, která se řadí do uměleckého mainstreamu.

V této kategorii udílíme podporu formou grantu také divadelním souborům na zaměstnání absolventů uměleckých škol, kteří doposud nemají angažmá v profesionálních divadlech.
Vědecké časopisy a cestovní stipendia:

– Vědecká periodika
– Cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Nadace ČLF podporuje vědeckou činnost ve dvou oblastech. První oblastí jsou granty na vydávání významných vědeckých časopisů z oblasti přírodních i humanitních věd, které přispívají k publikování nových poznatků v daném oboru, slouží k udržování regionálního vědeckého bádání anebo hrají důležitou roli v oblasti vědecké publicistiky a osvěty.

Druhou oblastí oblastí jsou cestovní stipendia mladým vědcům do 35 let, především určená doktorandům a postdoktorandům, jimž pomáhají absolvovat stáže na zahraničních institucích vědecké konference.
Pro takto obecně vymezené oblasti nadačního programu vyhlašuje správní rada vždy začátkem kalendářního roku Nadační program, který tyto oblasti a typy podpor specifikuje a je platný pro daný rok.