Oblasti podpor

Oblasti podpor udělovaných Nadací ČLF jsou rozděleny do tří skupin:

Literatura a publicistika:

– Původní česká literatura (próza, poezie, esej, teoretické dílo) a publicistika
– Překlady cizojazyčné literatury (próza, poezie, esej, teoretické a publicistické dílo) do českého jazyka

Podpora původní české literární tvorby a překladů ze zahraniční literatury do českého jazyka představuje od počátku těžiště činnosti Nadace ČLF. Snažíme se přispět k tomu, aby si naše literatura udržela svou pestrost a žánrové bohatství a kreativně rozvíjela své historické dědictví. Podpora směřuje formou grantů k vydavatelům literárních děl, a dále formou tvůrčích stipendií k autorům těchto děl.

Podporou předkladů do českého jazyka formou grantů a stipendií chceme přispět k tomu, aby si i v této oblasti česká literatura udržovala co největší zastoupení rozmanitých žánrů a čeští čtenáři se mohli seznamovat s díly z různých kulturních a jazykových oblastí.

Prioritou v oblastech původní i překladové tvorby je pro nás tvůrčí originalita a umělecká náročnost. Proto podporujeme díla, která budou mít na knižním trhu spíše minoritní postavení, pročež je pro ně finanční podpora nezbytná.

Dramatická tvorba:

– Divadelní a rozhlasová tvorba
– Filmová a televizní tvorba

Dramatickou tvorbu podporuje Nadace ČLF v široké škále oblastí, stejně jako v případě původní literární tvorby formou grantů na vydání děl i stipendií na napsání původního díla z této oblasti (divadelní hry, scénáře atp). Identická je i podpora překladů do českého jazyka.

Nadace ČLF snaží podporovat umělecky náročné projekty, které se obracejí k užším okruhům diváků a jejichž potřeba podpory je větší než u tvorby, která se řadí do uměleckého mainstreamu.

Vědecké časopisy a cestovní stipendia:

– Vědecká periodika
– Cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Nadace ČLF podporuje vědeckou činnost ve dvou oblastech. První oblastí jsou granty na vydávání významných vědeckých časopisů z oblasti přírodních i humanitních věd, které přispívají k publikování nových poznatků v daném oboru, slouží k udržování regionálního vědeckého bádání anebo hrají důležitou roli v oblasti vědecké publicistiky a osvěty.

Druhou oblastí oblastí jsou cestovní stipendia mladým vědcům do 35 let, především určená doktorandům a postdoktorandům, jimž pomáhají absolvovat stáže na zahraničních institucích či se aktivně účastnit vědeckých konferencí.
Pro takto obecně vymezené oblasti podpory vyhlašuje správní rada vždy začátkem kalendářního roku Nadační program, který tyto oblasti a typy podpor specifikuje a je platný pro daný rok.