Poslání a cíle

Nadace Český literární fond je jedním z mála alternativních zdrojů podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky. Byla ustavena na základě zákona č. 318/ 93 Sb. a nařízení vlády ČR č. 58/1992 Sb., které upravily existenci bývalých kulturních fondů, a poprvé byla registrována v roce 1994. Statut a postavení současné Nadace ČLF byly znovu upraveny zákonem č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech, podle kterého je registrována od  roku 1999. Nadace je právnickou osobou a její právní poměry upravuje zák. č. 89/2012 Sb., tedy nový občanský zákoník.

Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, divadla, filmu, rozhlasu, televize, vědy a novinářství.
Řídícím orgánem Nadace ČLF je správní rada, volená na tříleté funkční období. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Kancelář nadace tvoří 5 zaměstnanců v čele s ředitelem.

Uvedené poslání Nadace je naplňováno výběrovým řízením o poskytnutí nadačního příspěvku z každoročně veřejně vyhlašovaného  nadačního programu. Výběrové řízení probíhá prostřednictvím několik expertních komisí čítajících několik desítek dobrovolných spolupracovníků, kteří ve výběrovém řízení hodnotí přijaté žádosti a správní radě připravují podklady pro udělení stipendií nebo grantů v jednotlivých oborech.
Nadace rozdělovala v posledních letech cca 250 nadačních příspěvků ročně.

Nadace každoročně oceňuje na návrh expertní komise výjimečná literární díla prostřednictvím Výroční ceny Nadace ČLF za literaturu.
Dále uděluje Cenu K. H. Borovského za publicistiku a spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje Ceny Josefa Hlávky pro vědecké knižní práce.

Aby Nadace co nejlépe dostála svému poslání, obrací se na dárce a sponzory, kteří jsou ochotni vložit své prostředky do české kultury a vědy. Tito dárci a sponzoři mohou využít znalostí fundovaných členů našich expertních komisí spolupracujících s Nadací a přispět tak k finanční podpoře autorů a děl nezpochybnitelné hodnoty.

Případní dárci či sponzoři se mohou pro podrobnější informace obrátit na adresu:

Nadace ČLF
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
tel. 222 560 081-2
nadace@nclf.cz

KB Spálená 51, Praha 1
č.ú.: 27132011/0100