Jak žádat

Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostřednictvím předtištěného formuláře (zde). Pracujeme na přípravě aplikace, přes niž se bude žádat on-line.. Jiný způsob podání žádosti se ve výběrovém řízení nehodnotí. Termíny pro podání žádosti se aktualizují každý rok spolu s vyhlašovaným nadačním programem (viz Nadační program).

Žádosti

Konečným termínem podání žádostí (na předepsaných tiskopisech) je úterý 28. 2. 2017.

Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to: pátek 24. 3. 2017 a pátek 8. 9. 2017.

Tiskopisy žádostí jsou ke stažení zde: stipendium (pracovní), stipendium na cesty, grant
nebo jsou k vyzvednutí v sídle Nadace ČLF po dohodě na tel. 222 560 081-2

K žádosti o grant je nutno doložit tyto přílohy (vložit do aplikace jako PDF):

  1. Výpis registrace zřizovací listiny žadatele, výpis z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku a podobně (ne starší 2 měsíců);
    2. Žadatelé o příspěvek na vydání publikace: synopsi díla (10 x), ukázku textu díla 5 – 10 stran (10 x), lektorský posudek (10 x), nakladatelskou smlouvu (1 x) a u překladových titulů i smlouvu o autorských právech (1 x)
    3. Žadatelé o příspěvek na vydávání vědeckých periodik musejí fyzicky dodat na adresu Nadace ČLF tři poslední čísla na ukázku (9x) [nebo jen PDF??]

Ve výjimečný případech, předem konzultovaných a odsouhlasených ředitelem Nadace ČLF, lze žádost podat též ve fyzické, tedy vytištěné podobě, a to buď prostřednictvím pošty, nebo osobně doručit do Nadace do termínu vyhlášeného výběrového řízení do úterý 28. 2. 2017, včetně potřebných příloh. U poštou zasílaných žádostí je posledním termínem pro příjem toto datum podání označené na obálce obdržené žádosti. Tato možnost bude poskytnuta pouze těm žadatelům, kteří z relevantních důvodů, ať již sociálních či jiných, nebudou schopni pracovat s elektronickou formou žádosti. Veškeré písemné žádosti, které by nebyly předem ředitelem odsouhlaseny, nebudou ve výběrovém řízení hodnoceny.

Žádosti vyplněné způsobem neodpovídajícím podmínkám a požadavkům Nadace ČLF nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Každý žadatel může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3 (viz Nadační program).

S žadatelem, který uspěje ve výběrovém řízení, je uzavírána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, ve které se zavazuje k jeho výhradnímu využití pro vypsaný účel s následně dokládaným vyúčtováním (viz Výběrové řízení).

Žadatel je povinen oznámit Nadaci písemně všechny změny skutečností rozhodných pro přiznání grantu nebo stipendia.

Rozhodnuté granty na podporu knižních titulů lze příjemcům vyplatit až po jejich vydání a předložení titulu Nadaci ČLF. Konečný termín pro převzetí podpořené publikace je pátek 12. 1. 2018.

Vyplněnou žádost v počtu požadovaných exemplářů s potřebnými přílohami doručte na adresu:

Nadace Český literární fond
Pod Nuselskými schody 3
120 00 Praha 2

Případné dotazy k podání vyřizuje administrátorka:
Helena Hájková – hajkova@nclf.cz

tel.: 222560081 – 2, e-mail: nadace@nclf.cz