Jak žádat

Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostřednictvím on-line aplikace, která je zveřejněna na webových stránkách Nadace ČLF (viz Aplikace / Aplikace – Nadační příspěvky). Zde je zveřejněn i návod, jak žádost vyplnit a odeslat. Aplikace na podání žádosti bude zpřístupněna 6. 1. 2020.

Jiný způsob podání žádosti není přípustný. Žádosti vyplněné způsobem neodpovídajícím podmínkám a požadavkům Nadace ČLF nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Žadatel odešle svou žádost prostřednictvím aplikace a uloží si ji ve formátu PDF. Poté žádost vytiskne, podepíše a v jednom exempláři (bez příloh) odešle na adresu:

Nadace Český literární fond
Pod Nuselskými schody 3
120 00 Praha 2

Termíny pro podání žádosti se aktualizují každý rok spolu s vyhlašovaným nadačním programem (viz Nadační program).

Žádosti

Konečným termínem podání žádostí je pátek 28. 2. 2020.

Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to: pátek 20. 3. 2020 a pátek 4. 9. 2020.

Každý žadatel může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3 (viz Nadační program).

S žadatelem, který uspěje ve výběrovém řízení, je uzavírána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, ve které se zavazuje k jeho výhradnímu využití pro vypsaný účel s následně dokládaným vyúčtováním (viz Výběrové řízení).

Žadatel je povinen oznámit Nadaci písemně všechny změny skutečností rozhodných pro přiznání grantu nebo stipendia.

Rozhodnuté granty na podporu knižních titulů lze příjemcům vyplatit až po jejich vydání a předložení titulu Nadaci ČLF. Konečný termín pro převzetí podpořené publikace je pátek 29. 1. 2021.

Vyplněnou žádost v počtu požadovaných exemplářů s potřebnými přílohami doručte na adresu:

Případné dotazy ohledně podávání žádostí vyřizuje:
Mgr. Dan Török – torok@nclf.cz

tel.: 222560081-2