Jak žádat

Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostřednictvím on-line aplikace, která je zveřejněna na webových stránkách Nadace ČLF (viz Aplikace / Aplikace – Nadační příspěvky). Zde je zveřejněn i návod, jak žádost vyplnit a odeslat. Aplikace na podání žádosti bude zpřístupněna 2. 1. 2024.

Jiný způsob podání žádosti není přípustný. Žádosti vyplněné způsobem neodpovídajícím podmínkám a požadavkům Nadace ČLF nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Žadatel odešle svou žádost prostřednictvím aplikace a uloží si ji ve formátu PDF. Poté žádost vytiskne, podepíše a v jednom exempláři (bez příloh) odešle na adresu:

Nadace Český literární fond
Pod Nuselskými schody 3
120 00 Praha 2

Termíny pro podání žádosti se aktualizují každý rok spolu s vyhlašovaným nadačním programem (viz Nadační program).

Žádosti

Konečným termínem podání žádostí je čtvrtek 29. 2. 2024.

Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to: pátek 15. 3. 2024 a pátek 30. 8. 2024.

Každý žadatel o grant může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3 (viz Nadační program).

S žadatelem, který uspěje ve výběrovém řízení, je uzavírána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, ve které se zavazuje k jeho výhradnímu využití pro vypsaný účel s následně dokládaným vyúčtováním (viz Výběrové řízení).

Expertní komise a správní rada rozhodnou o udělení stipendií v průběhu dubna až května daného roku.

Nakladatel žádající o grant nesmí knihu vydat dříve, než bude informován o udělení grantu a  dojde k podpisu smlouvy s Nadací ČLF.

Žadatel o stipendium musí zahájit čerpání stipendia nejdříve 1. června a ukončit je nejpozději 31. prosince téhož roku, kdy žádá.

Nelze žádat v témže roce o stipendium na napsání díla a zároveň o grant na jeho vydání. Žádost o grant na vydání napsaného díla může následovat nejdříve v následujícím roce.  

Žadatel je povinen oznámit Nadaci písemně všechny změny skutečností rozhodných pro přiznání grantu nebo stipendia.

Rozhodnuté granty na podporu knižních titulů lze příjemcům vyplatit až po jejich vydání a předložení titulu Nadaci ČLF. Konečný termín pro převzetí podpořené publikace je pátek 31. 1. 2025.

Příjemce stipendia je povinen odevzdat elektronicky zaslaný rukopis (ve formátu PDF) do pátku 31. 1. 2025.

Vyplněnou žádost v počtu požadovaných exemplářů s potřebnými přílohami doručte na adresu:

 

Případné dotazy ohledně podávání žádostí vyřizuje:
Mgr. Dan Török – torok@nclf.cz

tel.: 222560081
mobil: 771113561