Nadační program pro rok 2019

Nadační program specifikuje pro každý kalendářní rok oblasti podpor udělovaných Nadací ČLF (viz Oblasti podpor). Vyhlašuje jej správní rada Nadace ČLF, která rozhoduje jak o jeho zaměření, tak i o finančních částkách určených v rozpočtu nadace na jednotlivé oblasti.

Veřejnost je o nadačním programu informována na webových stránkách Nadace ČLF.

V průběhu let se Nadační program může podle rozhodnutí správní rady lišit podle priorit, které si správní rada pro daný rok vytýčí. V posledních letech je nadační program  konstantní. Finanční prostředky přidělené správní radou na plnění nadačního programu jsou v korelaci s celkovým hospodařením Nadace ČLF, tedy s vývojem jejích příjmů.

Nadační program je zpracováván v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zejména §§ 303 – 401 o fundacích a Statutem Nadace Český literární fond. Nadační příspěvky jsou udělovány na základě výběrového řízení a rozhodnutí správní rady nadace.

Nadace ČLF upřednostňuje podporu umělecky náročných tvůrčích projektů, které se obracejí k užším okruhům čtenářů či diváků a jejichž potřeba podpory je větší než u tvorby, která se řadí do uměleckého mainstreamu. V oblasti vědy je dlouhodobou prioritou podpora vědeckých periodik a mladých vědců.

Podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám v oblastech podporovaných Nadací ČLF jsou uvedeny v rubrikách Výběrové řízení a Jak žádat.

 

Nadační program pro rok 2019

Literatura:

Granty

 • na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka

Stipendia

 • na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
Dramatická tvorba

Granty

 • na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka
 • pro absolventy uměleckých škol (studium ukončeno max. 3 roky před podáním žádosti) bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro interprety – výkonné umělce)

Stipendia

 • na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu do českého jazyka
 • na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu

Publicistika

Granty

 • na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů / včetně překladu do českého jazyka

Stipendia

 •  na vytvoření publicistického díla významného společenského dosahu / včetně překladu do českého jazyka

Věda

Granty

 • podpora vydávání závažných vědeckých časopisů

Stipendia

 • cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

 

Nadační program pro rok 2019termíny:

 

 • Konečným termínem podání žádostí je čtvrtek 28. 2. 2019. Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace zpřístupněné na těchto webových stránkách a zaslání jedné vytištěné kopie žádosti s podpisem.
 • Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to:
  pátek 22. 3. 2019 a pátek 6. 9. 2019.
 • Konečný termín pro zaslání knih navrhovaných na Cenu Josefa Hlávky za rok 2018  je pátek 8. 2. 2019