Homepage

Literatura a publicistika
Literatura a publicistika

LITERATURA A PUBLICISTIKA

 

Cíle naší podpory:

> Původní česká literatura (próza, poezie, esej, teoretické dílo) a publicistika

> Překlady cizojazyčné literatury (próza, poezie, esej, teoretické a publicistické dílo) do českého jazyka

Podpora původní české literární tvorby a překladů ze zahraniční literatury do českého jazyka představuje od počátku těžiště činnosti Nadace ČLF. Snažíme se přispět k tomu, aby si naše literatura udržela svou pestrost a žánrové bohatství a kreativně rozvíjela své historické dědictví. Podpora směřuje formou grantů k vydavatelům literárních děl, a dále formou tvůrčích stipendií k autorům těchto děl.

Podporou předkladů do českého jazyka formou grantů a stipendií chceme přispět k tomu, aby si i v této oblasti česká literatura udržovala co největší zastoupení rozmanitých žánrů a čeští čtenáři se mohli seznamovat s díly z různých kulturních a jazykových oblastí.

Prioritou v oblastech původní i překladové tvorby je pro nás tvůrčí originalita a umělecká náročnost. Proto podporujeme díla, která budou mít na knižním trhu spíše minoritní postavení a která by bez finanční podpory nemohla být vydána.

Pro každý rok je vypsán aktuální Nadační program, jenž se může v jednotlivostech lišit od předchozích. Sledujte zde.

Žadatelé se musí řídit podmínkami Výběrového řízení. Seznamte se zde.

Postup Jak žádat naleznete zde.

Dramatická tvorba
Dramatická tvorba

DRAMATICKÁ TVORBA

 

Cíle naší podpory:

> Divadelní a rozhlasová tvorba

> Filmová a televizní tvorba

> Výkonní umělci

 

Dramatickou tvorbu podporuje Nadace ČLF v široké škále oblastí, stejně jako v případě původní literární tvorby formou grantů na vydání děl i stipendií na napsání původního díla z této oblasti (divadelní hry, scénáře atp). Identická je i podpora překladů do českého jazyka.

Nadace ČLF snaží podporovat umělecky náročné projekty, které se obracejí k užším okruhům diváků a jejichž potřeba podpory je větší než u tvorby, která se řadí do uměleckého mainstreamu.

V této kategorii udílíme podporu formou grantu také divadelním souborům na zaměstnání absolventů uměleckých škol, kteří doposud nemají angažmá v profesionálních divadlech.

 

Pro každý rok je vypsán aktuální Nadační program, jenž se může v jednotlivostech lišit od předchozích. Sledujte zde.

Žadatelé se musí řídit podmínkami Výběrového řízení. Seznamte se zde.

Postup Jak žádat naleznete zde.

Vědecké časopisy a cestovní stipendia
Vědecké časopisy a cestovní stipendia

VĚDECKÉ ČASOPISY A CESTOVNÍ STIPENDIA

 

Cíle naší podpory:

> Vědecká časopisy

> Cestovní stipendia vědeckých pracovníků do 35 let

Nadace ČLF podporuje vědeckou činnost ve dvou oblastech. První oblastí jsou granty na vydávání významných vědeckých časopisů z oblasti přírodních i humanitních věd, které přispívají k publikování nových poznatků v daném oboru, slouží k udržování regionálního vědeckého bádání anebo hrají důležitou roli v oblasti vědecké publicistiky a osvěty.

Druhou oblastí oblastí jsou cestovní stipendia mladým vědcům do 35 let, především určená doktorandům a postdoktorandům, jimž pomáhají absolvovat stáže na zahraničních institucích vědecké konference.

Pro každý rok je vypsán aktuální Nadační program, jenž se může v jednotlivostech lišit od předchozích. Sledujte zde.

Žadatelé se musí řídit podmínkami Výběrového řízení. Seznamte se zde.

Postup Jak žádat naleznete zde.

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

Jsme jedním z mála alternativních zdrojů podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky. Byla ustavena na základě zákona č. 318/ 93 Sb. a nařízení vlády ČR č. 58/1992 Sb., které upravily existenci bývalých kulturních fondů, a poprvé byla registrována v roce 1994. Statut a postavení současné Nadace ČLF byly znovu upraveny zákonem č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech, podle kterého je registrována od  roku 1999. Nadace je právnickou osobou a její právní poměry upravuje zák. č. 89/2012 Sb., tedy nový občanský zákoník.

Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, divadla, filmu, rozhlasu, televize, vědy a novinářství.
Řídícím orgánem Nadace ČLF je správní rada, volená na tříleté funkční období. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Kancelář nadace tvoří 5 zaměstnanců v čele s ředitelem.

Uvedené poslání Nadace je naplňováno výběrovým řízením o poskytnutí nadačního příspěvku z každoročně veřejně vyhlašovaného  nadačního programu. Výběrové řízení probíhá prostřednictvím několik expertních skupin čítajících několik desítek dobrovolných spolupracovníků, kteří ve výběrovém řízení hodnotí přijaté žádosti a správní radě připravují podklady pro udělení stipendií nebo grantů v jednotlivých oborech.
Nadace rozdělovala v posledních letech cca 250 nadačních příspěvků ročně.

Nadace každoročně oceňuje na návrh expertní skupiny výjimečná literární díla prostřednictvím Výroční ceny Nadace ČLF za literaturu.
Dále uděluje Cenu K. H. Borovského za publicistiku a spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje Ceny Josefa Hlávky pro vědecké knižní práce.

Nadace Český literární fond

Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2

tel. 222560081, 222560082

mobil: 771113561

nadace@nclf.cz